ಜೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ವಿವರ:
ಜೋಗ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್
ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ
-> ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ & ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಜೋಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,  
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,  
ಶಿವಮೊಗ್ಗ -  577201.
08182-271101, 08182-277082
-> ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ & ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಜೋಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, 
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, 
ಸಾಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಸಾಗರ - 577401.
08183-226600, 08183-226601
jogfalls.jma@gmail.com
For more Information about Jog Falls
Please call to this No: +91 9449553383
Tourism Consultant No: +91 9481311946
Web: www.jogfalls.in               e-Mail: jogfalls.jma@gmail.com               Phone: 08183 - 226600, 226601
Copyright 2012 Jog Management Authority. All rights reserved.
Send your Feedback to JMA

Name
Email
Subject
Message